3D點亮方塊 - 破關攻略

我要編輯
先看上層,在有圈圈記號的位置各按一下,沒有就不要按。
如果上層還有方塊是紅的,就在中層對應的位置按一下,讓上層全變成白方塊。
接下來中層如果有紅方塊,就在底層對應的位置按一下,就會全部變白方塊了。

Level 1 Level 2
Level 3 Level 4
Level 5 Level 6
Level 7 Level 8
Level 9 Level 10
Level 11 Level 12
Level 13 Level 14
Level 15 Level 16
3,137